Τα οφέλη της χρήσης Ζεόλιθου στην Αναερόβια Χώνεψη Κοπριάς

Διαβάστε το σχετικό άρθρο

Οφέλη

Παραγωγή Μεθανίου

(Kougias, P.G., et al., 2013) (Kotsopoulos, T.A., et al., 2008) (Meisinger, J.J., et al., 2001)  (Montalvo, S., et al., 2012)

(Kotsopoulos, T.A., 2008)
 • Αυξημένη αποσύνθεση
 • 46% αύξηση παραγωγής μεθανίου
 • 78% περιεκτικότητα μεθανίου στο βιοαέριο
 • Μετατροπή του 59% των στερεών σε μεθάνιο

Ανάπτυξη μικροοργανισμών

(Montalvo, S., et al., 2012) (Kotsopoulos, T.A., et al., 2008)

 • Αυξάνει τον αριθμό των αναερόβιων μικρο-οργανισμών χώνευσης, με αποτέλεσμα να αυξάνει η παραγωγή μεθανίου
 • Συγκρατεί τους μικρο-οργανισμούς και αποτρέπει το ξέπλυμά τους, προσφέροντας την ιδανική επιφάνεια για την κατακράτησή τους.
 • Συγκρατεί τα θρεπτικά συστατικά και το άζωτο.
 • Αυξάνει 100 φορές το ποσοστό των μικρο-οργανισμών που συντελούν στην παραγωγή μεθανίου

Μείωση Οσμών και Έλεγχος των Οργανικών Πτητικών

(Meisinger, J.J., et al., 2001) (Montalvo, S., et al., 2012) (Kotsopoulos, T.A., et al., 2008) (Kougias, P.G., et al., 2013)

 • Μειώνει τις οσμές και το ποσοστό των οργανικών πτητικών ουσιών
 • Η υψηλή ιοντο-ανταλλακτική ικανότητα του ζεόλιθου αποτρέπει την εξάτμιση της αμμωνίας (πηγή οσμών)

Παραγωγή Χωνευτής Κοπριάς

 • Μειωμένη οσμή κατά την απόθεση στο χωράφι
 • Υψηλή παροχή σε άζωτο και κάλιο μέσω της ιοντο-ανταλλακτικής ικανότητας
 • Η υψηλότερη παραγωγή μεθανίου μειώνει το ποσοστό άνθρακα στη χωνευτή κοπριά, μειώνοντας το βάρος της

Ο Ζεόλιθος έχει την ιδιότητα να συγκρατεί το αμμώνιο εξαιτίας της ιοντο- ανταλλακτικής του ικανότητας (CEC)

Ζεόλιθος και Αναερόβια Χώνευση

Στάδια αναερόβιας χώνευσης:

Οι μικρο-οργανισμοί είναι απαραίτητοι σε κάθε στάδιο της αναερόβιας χώνευσης. Η χρήση ζεόλιθου αυξάνει των πληθυσμό τους εξαιτίας της δομής του. (Montalvo, S., et al., 2012) (Kotsopoulos, T.A., et al., 2008)

Ο τρόπος συμμετοχής του ζεόλιθου

Ο ζεόλιθος έχει την ιδιότητα να συγκρατεί το αμμώνιο εξαιτίας της ιοντο- ανταλλακτικής του ικανότητας (CEC).*

Τα οφέλη του Ζεόλιθου στην Καλλιέργεια

Η καλλιέργεια απελευθερώνει υδρογόνο (H+1) κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, το οποίο ανταλλάσσεται με το άζωτο (NH4+1) που υπάρχει στο κρυσταλλικό πλέγμα του ζεόλιθου. Επίσης, παρέχεται νερό το οποίο ήταν δεσμευμένο στο μικρο- πορώδες του ζεόλιθου.

REFERENCES

Kotsopoulos, T.A., Karamanlis, X., Dotas, D., and Martzopoulos, G.G. 2008. The impact of diferent natural zeolite concentrations on the methane production in thermophilic anaerobic diges- tion of pig waste. Biosystems Engineering. 99: 105-111.

Kogias, P.G., Fotidis, I.A., Zaganus, I.D., Kotsopoulos, T.A., and Martzopoulos, G.G. 2013. Zeolite and swine inoculum efect on poultry manure biomethanation. Int. Agrophys. 27: 169-173. Meisinger, J.J., Lefcourt, A.M., Van Kessel, J.A.S., and Wilkerson, V. 2001. Managing ammonia emissions from dairy slurry with alum or zeolite or by diet modification. Proc. 2nd Intl. Conf. on Sci. and Policy. 1(S2): 860-865.

Montalvo, S., Guerro, L., Borja, R. Sanchez, E., Milan, Z., Cortes, I., and de la Rubia, A. 2012. Application of natural zeolites in anaerobic digestion processes: A review. Applied Clay Sci. 58: 125-133